VERHUUR & VERKOOP VAN BOUWMATERIALEN, VOOR DE ZAKELIJKE EN PARTICULIERE KLANT!

Bouwmat Verhuur Waalwijk is al sinds 1995 een betrouwbare partner als het gaat om Uw tijdelijk materieel op de bouw of bij een klus in en rondom Uw huis en dat voor een scherpe prijs zonder allerhande onvoorziene kosten achteraf!

 

Offerte aanvragen! Download prijslijst

Algemene voorwaarden

Algemene handelsvoorwaarden BOUWMAT VERHUUR TE WAALWIJK

Artikel 1: gebondenheid.

* Deze voorwaarden beheersen iedere rechtsverhouding van Bouwmat Verhuur, hierna te noemen "BMV" en haar opdrachtgevers.

* Deze handelsvoorwaarden zijn in de eerste plaats van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop en huur, doch ook voor zoveel mogelijk op andersoortige contracten, waaronder gemengde overeenkomsten.

* Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op reeds eerder gesloten en nog te sluiten overeenkomsten. In geval van huur en verhuur zullen naast de voorwaarden tevens de specifieke huurvoorwaarden in bijlage van toepassing zijn.

* Afwijkingen in deze voorwaarden gelde slechts, indien schriftelijk door BMV bevestigd en alsdan uitsluitend voor de onderwerpelijke overeenkomst. Eventueel door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden zullen uitdrukkelijk worden afgewezen.

Artikel 2: Overeenkomsten/aanbiedingen.

* Alle aanbiedingen c.q. offertes door of namens BMV gedaan zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De overeenkomst dient eerst tot stand al dan niet na een offerte wanneer de opdracht en/of bestelling schriftelijk door BMV is bevestigd, of daaraan daadwerkelijk uitvoering is gegeven.

* Geplaatste orders via tussenpersonen, waaronder agenten, vertegenwoordigers of wederverkopers, zijn eerst rechtsgeldig, nadat BMV een en ander schriftelijk heeft bevestigd.

* Mondelinge afspraken en bedingen, binden BMV eerst nadat deze door daartoe bevoegde personen schriftelijk door BMV zijn bevestigd.

* Alle gegevens in publikatie/reclamemateriaal van BMV zijn vrijblijvend en aan wijzigingen onderhevig. BMV staat niet in voor de juistheid, de volledigheid of actualiteit van die gegevens. Aan catalogi en verdere voorbedrukte informatie c.q. vergissingen daarin, kand e opdrachtgever geen aanspraken aan ontlenen.

Artikel 3: Levering.

* Een door BMV opgegeven of met de opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn, zal steeds gelden bij benadering en kan derhalve nimmer worden opgevat als fatale termijn, Bij niet tijdige levering zal de opdrachtgever BMV schriftelijk een nadere redelijke termijn stellen om alsnog te leveren. BMV zal terzake nimmer tot enigerlei schadevergoeding gehouden zijn. BMV heeft het recht de order in gedeelten te leveren.

* Opdrachtgever is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Blijft opdrachtgever na sommatie mondeling of schriftelijk ingebreke dan is BMV bevoegd om de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, waarbij opdrachtgever tenminste de koopsom van de niet afgenomen zaken moet voldoen. Wenst BMV nakoming dan worden de zaken geacht ter plaatse van BMV te zijn afgenomen, waarna zij voor rekening en risico van opdrachtgever en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen.

* Overigens zal steeds gelden dat wordt geleverd vanaf bedrijfslocatie. Onverminderd het voorgaande loopt de leveringstermijn vanaf de meest toepasselijke van onderstaande tijdsmomenten.:
* de datum van de schriftelijke opdrachtbevestiging door BMV.
* de datum van ontvangst van de bij de opdracht verschuldigde betalingstermijn.
* de datum van de door de opdrachtgever aan BMV te verstrekken technische gegevens, documenten en/of zekerheden.

* Bij verkoop omvat de verkoopprijs mede het transport en de plaatsing. Bij verhuur zijn alle bijkomende werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever.

* De plaats waar opdrachtgever de betreffende zaken wenst te zien opgesteld, dient aan de verharde weg te liggen en moet bereikbaar zijn voor de door BMV te gebruiken transportwagens, zulks ter uitsluitende beoordeling BMV>

Artikel 4: Prijs, betaling en zekerheidsstelling.

* De overeengekomen prijs is exclusief omzetbelasting en gebaseerd op de ten tijde van de offerte bekende prijsbepalende factoren. BMV is ten alle tijden gerechtigd om tussentijdse prijsverhogingen en eventuele meerkosten aan opdrachtgever door te bereken. Alle verhogingen in heffingen, belastingen,invoerrechten, accijnzen en wisselkoersen, zal BMV eveneens steeds mogen doorberekenen.

* Betalingen geschieden a contant of op factuur en in dat geval binnen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Betalingen worden verricht met gebruikmaking van het door BMV aan te wijzen bank of girorekeningnummer. Kosten in verband met betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

* Indien opdrachtgever het door hem verschuldigde bedrag niet tijdig voldoet, is hij zonder in gebreke stelling aan BMV een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum, waarbij een gedeelte van de maand geldt als hele maand.. Voorts is de opdrachtgever alsdan verschuldigd alle bijkomende buitengerechtelijke kosten en preprocessuele kosten, welke tenminste 15% van de totale vordering zullen belopen, overigens met een minimum van ƒ 500,== per gebeurtenis.

* Betalingen strekken in de eerste plaats tot delging van vervallen rente en incassokosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering.(factuur). BMV is steeds gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten met een periode gelijk aan die waarmee opdrachtgever ingebreke is gebleven met tijdige betaling.

* De vordering op opdrachtgever zal terstond en integraal opeisbaar zijn, derhalve met inbegrip van rente,kosten en eventueel nog niet opeisbare facturen, in geval van andere toerekenbare tekortkoming door opdrachtgever c.q. reeds ingetreden wanbetaling danwel beslag op diens goederen wordt gelegd c.q. surséance of faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd. Opdrachtgever wordt alsdan van rechtswege geacht in verzuim te zijn, ongeacht eerdere termijnafspraken.

* Ingeval van niet tijdige betaling, zomede de andere hierboven vermelde omstandigheden, heeft BMV steeds het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te harer keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.

* Ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, blijft BMV te allen tijde gerechtigd om alvorens tot levering over te gaan of met een reeds begonnen levering voort te gaan, van opdrachtgever genoegzame zekerheidstellingen of vooruitbetaling te verlangen. Indien de verlangde zekerheidsstelling of aanbetaling niet binnen de gestelde termijn wordt verstrekt, is BMV gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

* Indien de gevraagde zekerheidsstelling niet binnen de gestelde termijn wordt verstrekt, is BMV gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder tot schadevergoeding te zijn gehouden, Van dat voornemen dient BMV opdrachtgever bij aangetekend schrijven in kennis te stellen en deze daarbij alsnog de gelegenheid te geven de gevraagde zekerheidsstelling binnen bekwame tijd te verstrekken.

Artikel 5: Risico, eigendomsvoorbehoud en retentie

* Behoudens nadere of afwijkende voorwaarden gaat het risico van de (af)geleverde zaken op opdrachtgever over op het moment van (af)levering. Voorts gelden met name in geval van koop en levering, de volgende condities.

* Zolang opdrachtgever niet het volledige bedrag van de betreffende factuur eventueel verhoogd met vervallen rente en bijkomende kosten heeft voldaan blijven de (af )geleverde zaken eigendom van BMV.

* De eigendom gaat eerst op opdrachtgever over, zodra opdrachtgever de gehele vordering integraal heeft voldaan. Opdrachtgever zal niet de bevoegdheid hebben om de nog onbetaald gebleven zaken aan derden dor te leveren, tenzij anders overeengekomen en behoudens levering binnen de normale bedrijfsexploitatie.

* Genoemd eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit over eventuele vorderingen van BMV wegens tekortschieten van opdrachtgever in een van zijn overige verplichtingen uit de overeenkomst. Zolang het eigendomsvoorbehoud voortduurt, is opdrachtgever verplicht om als zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de zaak zorg te dragen, met inbegrip van adequate verzekering. Het is opdrachtgever niet toegestaan de betreffende zaak te verpanden of te belasten met enig ander beperkt recht. Voorts is opdrachtgever gehouden elke omstandigheid, die de zaak nadelig beïnvloed of kan beïnvloeden, terstond aan BMV te melden.

* Indien opdrachtgever met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet of goede grond bestaat dat opdrachtgever zal tekortschieten, is BMV gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken terug te nemen, onder eventueel creditering. BMV heeft te allen tijde vrije toegang tot de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken, waar die zich ook bevinden.

* Indien de door BMV geleverde zaken voor integrale betaling blijken te zijn verwerkt, vermengd of anderszins niet meer te individualiseren, zal opdrachtgever ten behoeve van BMV op diens eerste verlangen zijn medewerking verlenen bezitloos pandrecht op de aangewezen zaken te vestigen. Ook voor vorderingen van BMV op opdrachtgever uit andere hoofde dan de betreffende levering, zal opdrachtgever op eerste verzoek meewerken aan het vestigen van een bezitloos pandrecht op de aan opdrachtgever toebehorende onbezwaarde zaken.

* Opdrachtgever verklaart onvoorwaardelijk mee te werken aan alle formaliteiten nodig voor het vestigen van bedoelde pandrechten. Voorzover nodig en mogelijk verleent opdrachtgever reeds nu ten behoeve van voornoemde bezitloos pandrechten aan BMV een onherroepelijke volmacht.

* BMV is bevoegd het retentierecht uit te oefenen op alle onder haar bevindende zaken waarop de overeengekomen dienstverlening betrekking heeft, zodra blijkt dat opdrachtgever niet of niet geheel zijn financiële verplichtingen wil of kan nakomen. Hetzelfde geldt voor opeisbare vorderingen uit hoofde van andere door BMV verrichte werkzaamheden.
* Blijft opdrachtgever ook na ingebreke stelling nalatig met voldoening dan zal BMV gerechtigd zijn de onder het retentierecht vallende zaken op wettelijk voorgeschreven wijze te gelde te maken, zodat zijn vordering uit de opbrengst zoveel mogelijke zal worden gekweten, onder afdracht van een eventueel surplus.

Artikel 6: klachten

* Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te doen inspecteren. Klachten over kwaliteit of hoeveelheid, danwel andere afwijkingen en/of beschadigingen dient opdrachtgever binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk per post of telefax gedetailleerd aan BMV kenbaar te maken. Geen klacht zal meer ontvankelijk zijn, wanneer opdrachtgever de geleverde zaken heeft verwerkt of aan derden heeft doorgeleverd.

* Afwijkingen betreffende gewicht of afmetingen zomede direct zichtbare beschadigingen ook in de verpakking, moeten terstond op enig(vervoers document worden vermeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever geen enkele actie jegens BMV kan instellen. OP opdrachtgever rust de bewijslast, dat de zaken waarvan hij reclameert, dezelfde zijn als welke door BMV zijn geleverd.

* Geringe afwijkingen zullen nimmer een grond voor opdrachtgever vormen om de betreffende zaken te weigeren, c.q. de overeenkomst te ontbinden. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever nimmer op. Het recht van reclamatie vervalt indien de produkten door opdrachtgever zijn gewijzigd of gerepareerd.

* BMV heeft de keus indien de klacht gegrond blijkt, om alsnog het overeengekomen te leveren, danwel de betreffende zaken terug te nemen en te vervangen, danwel de overeenkomst te ontbinden en gedane betalingen te restitueren.

* Het klachtrecht vervalt eveneens in geval van enige vorm van zelfwerkzaamheid door opdrachtgever of een door hem ingeschakelde derde, evenmin zal BMV aansprakelijk zijn voor gevolgschade hoe ook genaamd.

Artikel 7: Overmacht.

* Gedurende een situatie van overmacht der halve elke omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst belet en welke niet aan der partijen is toe te rekenen wordt ter keuze van BMV de uitvoering van de overeenkomst opgeschort dan wel, door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden, onder opgave van de omstandigheid, die verdere uitvoering belet. In dat geval zal geen verplichting tot schadevergoeding bestaan, behoudens vergoeding door opdrachtgever van de door BMV werkelijke gemaakte kosten.

* indien BMV bij het intreden van de overmachtssituatie gedeeltelijk reeds aan haar verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts partieel aan haar verplichtingen kan voldoen, is BMV gerechtigd het uitgevoerde c.q. nog uit te voeren deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden die factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk kontrakt.

* Van een situatie van overmacht zal ondermeer spraken zijn, indien de uitvoering van de overeenkomst wordt belet door oorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstakingen, bedrijfsbezetting, in en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in levering van energie danwel toelevering van materialen door derden.

Artikel 8: Garantie

* BMV verbindt zich jegens opdrachtgever om zaken te leveren van goede kwaliteit, in de juiste hoeveelheid en overeenkomstig de omschrijving als in de offerte of een nader schriftelijk stuk tussen partijen vastgelegd. In het algemeen zal BMV er alles aan doen in de overeengekomen prestatie te laten beantwoorden aan de overeenkomst en overigens aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.

* De garantie op de (af)geleverde zaken, strekt nimmer verder dan de door fabrikant c.q. toeleverancier van BMV verstrekte garantie, indien aanwezig. BMV verwijst naar eventueel bijgevoegde garantiecertificaten.

* gebreken ontstaan door normaal slijtage, door onoordeelkundig gebruik of behandeling, danwel gebreken die zich voordoen na wijziging of reparatie door opdrachtgever c.q. derden, blijven steeds buiten de garantie.

* BMV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ingeval van werkzaamheden in onderaanneming, zelfwerkzaamheid door of namens opdrachtgever, advieswerkzaamheden zomede niet door BMV uitgevoerde (de)montagewerkzaamheden of verplaatsing.

Artikel 9: Aansprakelijkheid.

* Ten aanzien van alle overeengekomen en door BMV uitgevoerde werkzaamheden, is BMV slechts aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door een aan BMV toe te rekenen ernstige tekortkoming. In dat geval zal BMV jegens opdrachtgever nimmer verder aansprakelijk zijn dan vergoeding van schade, gedekt door diens aansprakelijkheidsverzekering. BMV heeft zich tegen dit risico verzekerd en zal zich daartegen verzekerd houden, tegen een schadesom en condities die branche gebruikelijk zijn.
* In geval van onrechtmatige daad zijdens BMV of diens hulppersonen is BMV slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. Ook in die gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximum bedrag, waartegen is verzekerd.c.q. normaliter wordt verzekerd.

* Geen enkele aansprakelijkheid wordt door BMV overigens aanvaardt, in verband met overschrijding van levertermijnen,ontoereikende medewerking door opdrachtgever, aangeleverde materialen door derden, noch voor personen en letselschade, idieele schade of vervolgschade, inclusief bedrijfsschade.

* Opdrachtgever vrijwaart BMV tegen alle aanspraken van derden, wegens door hen gepretendeerde inbreuken op intellectuele eigendom. Voorts verklaart opdrachtgever op geen enkele wijze inbreuk te zullen maken op de intellectuele eigendommen van BMV, verbandhoudende met of door haar vervaardigde concepten, modellen of tekeningen en andere intellectuele prestaties.

Artikel 10: Annulering.

* Indien opdrachtgever met uitdrukkelijke toestemming en onder opgave van duidelijke redenen de opdracht annuleert, is opdrachtgever in elk geval verplicht aan BMV te vergoeden alle in het kader van de opdracht door BMV gedane uitgaven in verband met bestelde en eventueel nog af te nemen, bewerkte of verwerkte materialen en grondstoffen, zomede de daardoor veroorzaakte schade aan BMV te vergoeden, welke op voorhand wordt gefixeerd op 25 % van het factuurbedrag, onder voorbehoud van alle rechten op verdere schadevergoeding.

* De opdrachtgever zal tevens de uit de annulering voortspruitende kosten en eventuele valuta verliezen vergoeden en BMV vrijwaren tegen iedere mogelijke aanspraak van derden terzake.

* BMV behoudt zich het recht voor het overeengekomen door middel van een daar toe strekkende verklaring te ontbinden in geval van faillissement/surséance van opdrachtgever, dan wel liquidatie of overdracht van diens bedrijf respectievelijk beslagmaatregelen op zijn goederen of andersoortige bewaring daarvan.

Artikel 11: retourzendingen

* Door opdrachtgever kunnen (af)geleverde zaken slechts in overleg met toestemming van BMV geretourneerd. Alsdan zal BMV aan opdrachtgever een retournummer verstrekken.

* Bij gebreke van een retournummer, danwel een anderszins gebrekkige retourzending, heeft BMV het recht de betreffende zending te weigeren. Alle kosten verbandhoudende met een retourzending komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12: Meer minderwerk.

* BMV heeft het recht tijden de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden daarin noodzakelijke wijzigingen aan te brengen. Aan die modificaties/wijzigingen meerkosten, komen ten alle tijden voor opdrachtgever.

* In geval van overeengekomen meer en minderwerk zal van die werkzaamheden afzonderlijk althans gespecificeerd opgave worden gedaan en in rekening worden gebracht, althans verrekend.

Artikel 13: Hoofdelijke verbondenheid.

* In geval van een overeenkomst van BMV twee of meer andere partijen, zijn die opdrachtgevers elk hoofdelijke aansprakelijk voor de gehele nakoming van de uit die overeenkomsten voortvloeiende financiële verplichtingen.

Artikel 14: rechts en forumkeuze.

* Op alle overeenkomsten met BMV is het nederlands recht van toepassing. De bepalingen voor zover al van toepassing van het het Weense koopverdrag zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

* Partijen kiezen uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk domicilie op het vestigingsadres van BMV, derhalve te Waalwijk, alwaar tevens de overeenkomst moet worden geacht tot stand te zijn gekomen.

* Alle uit de overeenkomst met inbegrip van onderhavige voorwaarden voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen, zullen worden berecht door de gewone civiele rechter te 's Hertogenbosch tenzij BMV de voorkeur geeft aan de rechter van de domicilie van de opdrachtgever, onverlet het5 recht van partijen maatregelen te nemen on kort geding of andere spoed procedure.Deze voorwaarden alsmede onze algemene verhuurvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel te Tilburg, onder nummer:3252